Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Verlenging proef maaien waterplanten Markermeer
De provincie Noord-Holland en de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland gaan ook in 2016 en 2017 waterplanten maaien. Ze willen hiermee het vaargebied Hoornse Hop aantrekkelijk en veilig houden voor de recreatievaart. De in 2015 gestarte maaiproef is daarom met twee jaar verlengd. ‘Het belang voor de watersport en recreatie is overduidelijk’ zegt wethouder Judith de Jong van de gemeente Hoorn. Vanaf 2018 willen de partijen met Rijkswaterstaat structurele afspraken hebben over duurzaam waterplantenbeheer en de bijdrage van Rijkswaterstaat hierin. Menig Watersporter vermijdt Markermeer als ontoegankelijk waterplanten gebied. Ondanks de maai - activiteiten van de gemeenten Hoorn, Edam-Volendam en Waterland neemt de waterplantengroei in het Markermeer steeds grote vormen aan. Van veel watersporters vernemen wij dat er meer plantengroei is dan ooit eerder waargenomen. Menig watersporter vermijdt het inmiddels bekende planten gebied: Momenteel is ten westen van de lijn “Appelhoek”- “Paard van Marken” een groot gebied ontstaan, waarin voor zowel motor- als zeiljachten veel overlast is en ook onveilige situaties ontstaan, doordat schepen vastraken in de velden doorgegroeid Fonteinkruid, of onbestuurbaar worden door grote hoeveelheden planten in het roer. Opvallend is dat zelfs bij diepten van drie meter en meer ook grote waterplanten velden voorkomen. Hiervoor is een behoorlijke waterhelderheid nodig. In o.a. het Hoornse Hop vlak onder de kust (voor Theater de West Fries) is een situatie zoals we die van de Randmeren kennen: een volledig aaneengegroeid dicht oppervlak met waterplanten. Bekend is ook de situatie bij Warder, waar de reddingboot die uitvaart voor een reddingsactie, af en toe zelf moet worden gered uit de waterplanten. Hiervoor zijn de maaiactiviteiten in de vaargeul een uitkomst, maar verder het meer op jammer genoeg geen oplossing.  De huidige plantengroei is ongekend voor het IJsselmeer en het in de 70er jaren ontstane Markermeer nooit eerder op deze schaal voorgekomen. In vrijwel alle grote binnenwateren, zoals de Randmeren, het Hollands Diep en Zuid- Hollandse Plassen van ons land rukt deze plantengroei op, in combinatie met helder water en lage fosfaat niveaus. Voor het Markermeer komt daar nog een sterk afnemende visstand bij. Op het eerste gezicht zou de waterplantengroei kunnen duiden op natuurlijk herstel en verbetering van de waterkwaliteit. De huidige excessieve plantengroei is echter een onverwachte en nog niet verklaarde ontwikkeling, die duidt op een onevenwichtige natuurlijke ontwikkeling. Een ontwikkeling die al in de 80er jaren van de vorige eeuw begon in de Randmeren, waarin nu nog steeds Fonteinkruid in nagenoeg geheel bedekkende omvang, varen buiten de gemaaide vaargeulen volledig onmogelijk maakt. Sommige biologen stellen dat Fonteinkruid als pioniersplant in een later stadium wordt verdrongen door andere -bodem groeiende- planten. Die ontwikkeling lijkt maar niet aan te willen breken in de Randmeren en dat voorspelt ook voor het Markermeer niet veel goeds. De IJsselmeervereniging plaatst het verschijnsel in het gebrek aan dynamiek in het IJsselmeergebied en pleit voor open dijken (Houtribdijk en Afsluitdijk) met stroming en natuurlijker zoet-zout overgangen, waardoor samenstelling en verblijfsduur van het water in de Randmeren en Markermeer verandert.  Het huidige Rijksbeleid met o.a. het aanleggen van luwte eilanden in de Hoornse Hop ter bevordering van de plantengroei lijkt van een andere werkelijkheid uit te gaan. Ook de aanleg van de Marker Wadden zal voor dit probleem geen oplossing bieden.