Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Mer commissie kritisch over Milieu Effect Rapport voor versterking Houtribdijk
“De Commissie concludeert dat het MER en de Passende beoordeling niet alle essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het Projectplan Waterwet, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. De Commissie constateert dat de informatie over de Kuifeend, een beschermde soort in het Natura 2000-gebied Markermeer, onvoldoende is.” Rijkswaterstaat wil de Houtribdijk versterken omdat hij niet meer voldoet aan de huidige veiligheidsnormen als primaire waterkering. Voorafgaand aan een besluit hierover worden de gevolgen voor de omgeving onderzocht in een milieueffectrapport. Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en de provincies Flevoland en Noord-Holland hebben de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport voor de dijkversterking. Uit het MER en de Passende beoordeling blijkt dat in augustus en september grote aantallen ruiende kuifeenden in het gebied zitten waar de ontgrondingen zijn gepland. Deze vogels kunnen in deze periode niet vliegen en zijn daarom afhankelijk van voedsel in de directe omgeving. Door de ontgrondingen zal een deel van het foerageergebied, waar de eenden hun voedsel vinden, verdwijnen. Hoe groot de negatieve effecten kunnen zijn op de kuifeenden is echter niet helemaal duidelijk. Ook ontbreekt informatie over maatregelen die kunnen worden genomen om deze negatieve effecten te voorkomen. De Commissie m.e.r. adviseert de nog ontbrekende informatie uit te werken in een aanvulling op het Milieueffectrapport. Daarna kan het bevoegd gezag een besluit nemen over de ontgrondingen ten behoeve van de versterking van de dijk. Het coördinerend bevoegd gezag, de provincie Flevoland, heeft aangegeven dat zij het advies volgt. Bron: Commissie m.e.r., 29/07/16 - toetsingsadvies (501Kb - .pdf)