Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Luwtemaatregelen Hoornse Hop: IJsselmeervereniging dient kritische zienswijze in
Onze adviseur Jan Baron woonde op 16 februari 2016 de presentatie bij van het door Rijkswaterstaat uitgekozen voorkeursalternatief voor de luwtemaatregelen in het Hoornse Hop. Dit was het sluitstuk van een cyclus van vier bijeenkomsten met alle betrokken maatschappelijke groepen en belanghebbenden. Bij dit soort grote projecten is men namelijk wettelijk verplicht tevoren met de zogeheten ‘stakeholders’ te overleggen. Gekozen is voor de variant Archipel Oost, omdat deze variant het meest bijdraagt aan de hoofddoelstelling, het creëren van luwte. Het voorkeursalternatief staat omschreven in het lijvige Verkenningenrapport Luwtemaatregelen Hoornse Hop. Archipel Oost bestaat uit een reeks eilanden die enkele kilometers uit de kust van Hoorn zullen worden aangelegd, een plek die tot de gemeente Lelystad behoort. De gemeente Hoorn is niet onverdeeld gelukkig met dit project, maar men denkt dat het niet meer tegen te houden is. Jan Baron heeft op die aanvankelijk matte en gelaten vijfde bijeenkomst de discussie geëntameerd over het nut en de mogelijke alternatieven: Hij schrijft in zijn verslag van die dag: ‘Ik wilde discussie over het hoe en waarom. Over eventuele andere, betere oplossingen. Ik ben toen zo brutaal geweest het woord te vragen en heb vervolgens een pleidooi gehouden over de meer fundamentele oplossing. Onze wens tot het doorsteken van de Houtribdijk heb ik hartstochtelijk aan de orde gesteld. Ik ben zelfs zover gegaan duidelijk te stellen dat de voorgestelde luwtemaatregelen hooguit een tijdelijke oplossing bieden en dat er in feite niets gedaan wordt aan de steeds maar groeiende slibproductie. Daar doe je dus door dergelijke projecten niets aan. Groot applaus in de zaal, de discussie werd meteen veel opener en inhoudelijker.’ Vanaf 23 mei ligt nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor vier weken ter inzage bij de gemeentes Lelystad en Hoorn en de provincies Noord- Holland en Flevoland. Dit is de eerste stap in de procedure van vergunningverlening, waarop door belanghebbenden een reactie kan worden ingediend. De NRD formuleert wat onderzocht moet worden in de op te stellen milieueffectrapportage (MER). De notitie geeft ook aan welke alternatieven onderzocht moeten worden, welke milieuaspecten en op welk detailniveau. De MER is noodzakelijk voor meerdere vergunningen: Natuurbeschermingswetvergunning, ontgrondingvergunning (er komt een zandwinningsput), ontheffing Flora- en faunawet en Projectplan Waterwet. Door de ligging in het Markermeer, dat Natura 2000-gebied is en tevens deel uitmaakt van de Europese Ecologische hoofdstructuur (EHS), moet er ook een ‘passende beoordeling’ opgesteld worden. Van belang is ook dat het nodige archeologisch onderzoek wordt gedaan, omdat het Hoornse Hop vol ligt met resten van schepen, in zee verdwenen dorpen en prehistorische nederzettingen. Het totale budget voor de Luwtemaatregelen Hoornse Hop is nu 14,4 miljoen euro, waarvan op verzoek van de provincie 500.000 euro voor toeristische maatregelen – stranden, parkeerplaatsen, fietspaden – zijn meegenomen, de zogeheten ‘meekoppelprojecten’. Het is heel zinvol om vanuit meerdere kanten en belangengroepen zo veel mogelijk alternatieven en te onderzoeken milieuaspecten voor de MER aan te dragen. De IJsselmeervereniging is uitgesproken tegenstander van nog meer onnodige eilanden in het Markermeer, vooral nu vaststaat dat ze ecologisch niet zullen opleveren waarvoor ze formeel bedoeld zijn. De IJsselmeervereniging zal in elk geval een zienswijze – voor 20 juni – indienen vanuit onze langetermijnvisie, die zich richt op een dynamisch ecosysteem en een doorlaatbare Houtribdijk. Dit is het visionaire idee van de voorzichtige terugkeer naar het vroegere estuariumkarakter van het IJsselmeergebied. Deze visie is indertijd uitgewerkt door onze vereniging en zorgvuldig onderbouwd met feiten.
Luwte eilanden Archipel Oost