Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Windenergie verpest het open IJsselmeerlandschap en de natuur steeds meer
In 2014 is door het rijk de Structuurvisie Wind op Land (SV WoL) vastgesteld. Kern is dat er 600 megawatt aan molens ‘op het land’ moeten komen. Destijds gaven natuur- en milieuorganisaties al aan, dat het IJsselmeergebied veel te zwaar belast zou worden met windparken: ongeveer 60% van alle Nederlandse windparken komt in en rond het IJsselmeergebied. Landschap en natuur kunnen dat niet aan. Nu, een paar jaar verder, gaan we de gevolgen echt zien: de windparken in en rond de Noordoostpolder zijn grotendeels gebouwd, de windparken in de Wieringermeer mogen gebouwd worden van de Raad van State, het windpark Fryslân is in procedure en de provincie Flevoland is bezig met plannen voor nieuwe windmolens, onder andere op en langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug. Windpark Wieringermeer In het kader van Het Blauwe Hart, waar de IJsselmeervereniging aan deel neemt, is er beroep ingesteld bij de Raad van State tegen de plannen voor uitbreiding en vergroting van de molens in de Wieringermeer. Het gaat om meer dan 100 molens met een tiphoogte tot wel 200 meter en een ashoogte van 100-120 meter. Iedere molen zal 3 tot 3,5 megawatt kunnen opwekken. Belangrijkste argumenten tegen dit plan waren de nadelige effecten op het landschap en de negatieve effecten op de natuur in samenhang met andere windprojecten. De solitaire kleinere molens worden vervangen door De Raad van State heeft al deze bezwaren van tafel geveegd en het project zal dus door gaan. Alleen in de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet  zat een fout en die moet gedeeltelijk overnieuw worden gedaan. Ook de omwonenden met bezwaren op het gebied van geluid, licht en slagschaduw kregen geen poot aan de grond. De Raad van State oordeelde wel, dat het vliegen met motorvliegtuigen vanaf het te verplaatsen zweefvliegveld in strijd is met het provinciale beleid. Windpark Fryslan Meer dan 300 organisaties op het gebied van natuur, milieu en recreatie, zoals de IJsselmeervereniging, Waddenvereniging, It Fryske Gea, Friese Milieufederatie, Hiswa, Watersportverbond, en particulieren hebben een zienswijze ingediend naar aanleiding van de publicatie van het ontwerp voor het Windpark Fryslân, dat door minister Kamp te inzage is gelegd. De meeste reacties zijn negatief tot zeer negatief. Alle reacties zijn te vinden in de inspraakbundel (22,9Mb .pdf) Dit park komt midden in het IJsselmeer te liggen ten westen van Makkum vlak ten zuiden van de Afsluitdijk. Het gaat om 89 molens met een maximale tiphoogte van ruim 180 meter en een ashoogte van ongeveer 80 meter. De IJsselmeervereniging heeft in zijn reactie niet alleen bezwaar gemaakt tegen dit windpark vanwege de aantasting van het landschap en de negatieve effecten voor de recreatie maar vooral ook de aandacht gericht op de negatieve effecten op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Het IJsselmeer en de Waddenzee zijn Natura 2000-gebieden en projecten mogen daar alleen plaats vinden als aangetoond is, dat er geen significante negatieve effecten op die natuur zijn. Daarbij gaat het vooral om vogels, vleermuizen en vissen ook in samenhang met andere (windmolen)projecten. Er is onvoldoende aangetoond, dat die significante effecten er niet zullen zijn. Dit windpark kan en mag er volgens de IJsselmeervereniging en anderen om die redenen helemaal niet komen. De verwachting is, dat de initiatiefnemers en de minister zich weinig gelegen zullen laten liggen aan de reacties. Het is nog onzeker wanneer het definitieve plan op tafel zal liggen. Dat zal kort voor of kort na de zomer zijn. In ieder geval bereiden een aantal organisaties waaronder natuurlijk de IJsselmeervereniging, zich er op voor, dat dit windpark bestreden moet worden bij de Raad van State. Om in die procedure enige kans van slagen te hebben is het noodzakelijk dat door onafhankelijke experts de stelling dat significante effecten niet zijn uitgesloten wordt ondersteund. De gezamenlijke organisaties hebben daarvoor het bekende Wageningse onderzoeksinstituut Alterra opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. Natuurlijk kan dat onderzoek pas worden afgerond als het definitieve besluit voor dit park is genomen. Voor dat onderzoek is veel geld nodig. De verschillende natuur- en milieuorganisaties hebben al een groot deel van dit geld bijeen kunnen brengen vanuit hun eigen middelen. Zo heeft de IJsselmeervereniging uit het vermogen ook een bijdrage geleverd. Ook vanuit de recreatiesector zijn bijdragen te verwachten. Flevoland De provincie Flevoland zal waarschijnlijk kort voor de zomervakantie beslissen over een provinciaal inpassingsplan voor windparken in noord- en zuidelijk Flevoland. De Noordoostpolder blijft buiten beschouwing omdat daar immers al heel grote windparken in aanbouw zijn. Zoals het er nu uit ziet, komen de meeste molens in Flevoland in clusters in de beide polders ter vervanging van de bestaande solitaire molens. Daarmee poogt Flevoland de molens landschappelijk minder rommelig te maken. Het zullen ook hier wel veel grotere molens worden. Wat het IJsselmeer betreft speelt vooral een rol om het bestaande NUON-park tussen Lelystad en de Ketelbrug niet alleen te vervangen door grotere molens maar daar ook een dubbele of drievoudige rij van te maken. Gelukkig zal, zoals het er nu naar uit ziet, Flevoland geen windmolenpark willen plaatsen langs of op de Houtribdijk en dat moet vooral zo blijven. Een park op of langs de Houtribdijk is - net als Windpark Fryslân -  desastreus voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het IJsselmeergebied.
Windpark Friesland De totale kosten voor de procedure bij de Raad van State zijn nog niet gedekt.  Als u ook hier aan wilt bijdragen, dan kan dat door overmaking op de bankrekening van de IJsselmeervereniging IBAN: NL 57 RABO 0138 365 164 onder vermelding van ‘Windpark Fryslan’.