Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Derde kennisconferentie over de toekomst van het IJsselmeergebied; van Eesterenleerstoel TU Delft
Vraagstelling van de dag De derde Kennisconferentie is gewijd aan de relaties tussen Land en Water, rondom het hele IJsselmeer. Nu staan land en water vaak nog met de rug naar elkaar. Hoe kunnen die relaties worden verbeterd? Moeten we de randen en dijken niet veel meer als een zone dan als een lijn beschouwen? Welke winst kan dit opleveren voor het leefklimaat: voor de stad, voor de natuur en voor landbouw & visserij? Een aantal sprekers zullen dit onderzoeken aan de hand van de cases Almere, Oostvaardersplassen, Noordoostpolder en Wieringermeerpolder. Daarnaast zal Frits Palmboom opnieuw een update geven van het lopende onderzoek. Hoe zijn de uitkomsten van de vorige conferenties verwerkt? Kunnen de handreikingen of gouden regels nog worden verbreed of verdiept? Na deze Kennisconferentie werkt de leerstoel verder aan haar eindproduct, een voornamelijk handgetekende "Atlas van het IJsselmeergebied" (werktitel). Deze zal midden december (13, 15 of 16) in een afrondende Eindconferentie worden gepresenteerd. Houdt u deze dagen vast vrij! Voor het aanmelden en overzicht programma: KLIK HIER
De Van Eesteren leerstoel nodigt u uit voor de 3e kennisconferentie: vrijdag 17 juni 2016 - 9:30-17:30 Het Waterschapshuis, Waterschap Zuiderzeeland Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad De Van Eesterenleerstoel TU Delft onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap. Het studiegebied is het IJsselmeer in het algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder. We organiseren een aantal kennisconferenties om kennis en ideeën vanuit verschillende hoeken bij elkaar te brengen. Zij vormen een vrijplaats voor het denken over de integrale ontwikkeling van het IJsselmeergebied. Het onderwerp van de eerste conferentie, in januari 2015, was het hydrologisch-ecologisch systeem van het IJsselmeergebied en de samenhang tussen het Markermeer en het IJsselmeer daarin. De tweede conferentie, die heeft plaatsgevonden op 18 september 2015, bekeek de thema's energie en toerisme.