Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Natuur- en milieuorganisaties: “De praktijk van de natuurbescherming moet veel beter”
Alle wateren in het IJsselmeergebied zijn aangewezen als Natura 2000-gebied op grond van de Europese Vogelrichtlijn en een aantal kuststroken zijn ook Habitatrichtlijngebied. Daarmee is de bescherming van de natuur van dit blauwe hart in principe goed georganiseerd. De Europese Unie evalueert momenteel die beide richtlijnen, in het vakjargon bekend als “de fitness-check”. Deze richtlijnen hebben tot doel om op Europees niveau de biodiversiteit te behouden en te bevorderen. Zo is er een internetconsultatie geweest waar zich bijna een half miljoen Europeanen zich merendeels positief over die richtlijnen hebben uitgesproken en zijn er vergelijkende onderzoeken tussen verschillende Europese landen gedaan. In het najaar zal een ministersconferentie de knoop doorhakken over de vraag: werken deze richtlijnen of is aanpassing nodig. Zoals het nu lijkt, gaat het volgens natuur- en milieuorganisaties de goede kant op: de richtlijnen beantwoorden aan hun doelstellingen, maar de uitvoering door de lidstaten moet beter. In dat kader organiseerden Natuurmonumenten en Vogelbescherming een symposium over de praktijk van de natuurbescherming. Niet alleen Nederlandse belangstellenden waren aanwezig, maar ook Fransen, Duitsers, Engelsen en dergelijke. Voorbeelden, zoals boerencoöperaties die door betere samenwerken de negatieve natuureffecten van de landbouw proberen te verminderen en de Engelse praktijk kwamen aan de orde. Natuurmonumenten deed de Marker Wadden als natuurherstel project uit de doeken, waar de aanwezige bestuurders van de IJsselmeervereniging minder enthousiast over waren. (Het bestuur van de IJsselmeervereniging combineerde haar vergadering met dit symposium en was dus goed vertegenwoordigd) Tegelijkertijd met dit symposium deden natuur- en milieuorganisaties een oproep voor een verbetering van de Nederlandse aanpak van de natuur en natuurbescherming en brachten daarover een brochure uit. Lees hier het persbericht en de brochure (Nederlandse en Engelse versie).