Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Windpark Friesland in de versnelling!
Nadat onlangs de eerste beoordeling van de Milieu Effect Rapportage voor het Windpark Friesland kritisch uitviel over de potentiele schade aan de vogelstand, is nu bekend geworden dat het Ontwerp Inpassingsplan  voor dit beoogde windpark op 4 maart a.s. zal worden gepubliceerd. Na deze publicatie kunnen gedurende 6 weken zogenaamde Zienswijzen worden ingediend, waarin bezwaren tegen de plannen naar voren kunnen komen. Daarmee start de vergunningenprocedure. Het windpark Friesland is een plan om een zeer groot aantal windmolens in het Friese gedeelte van het IJsselmeer te bouwen. Daarmee wil de provincie Friesland haar rijksopdracht om voldoende windmolens te bouwen realiseren zonder in de provincie zelf op te veel bezwaren te stuiten. De provincie projecteert daarmee het overgrote deel van haar taakstelling in het Natura 2000 gebied in het IJsselmeer. Er is de laatste tijd veel geschaafd aan het plan om zoveel mogelijk bezwaren weg te nemen. Zo zullen de wieken minimaal 50 meter hoog draaien en zijn de turbines zoveel mogelijk bij elkaar op een afgerond gebied geprojecteerd, bij Breezanddijk. Samen met een groot aantal partners zal de IJsselmeervereniging in een zienswijze pleiten voor een andere oplossing dan dit park, omdat het grote schade toe zal brengen aan onder- en bovenwater natuur. Vooral de optelsom van windturbineplannen in en rond het IJsselmeergebied geven een zeer zorgelijk beeld. Ook de unieke landschappelijke schoonheid van het IJsselmeergebied, met zijn bijzondere vergezichten en wijde horizonten, worden met name door het windpark Friesland sterk beschadigd.
Windpark friesland
Klik op de foto voor meer details