Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

Windmolenpark mogelijk onveilig voor watervogels
De initiatiefnemers van het beoogde windmolenpark in het IJsselmeer moeten beter aantonen dat beschermde vogelsoorten geen risico lopen. Dit concludeert een onafhankelijke commissie op basis van het plannen voor het windpark. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de precieze gevolgen zijn voor zeldzame vogels als de zwarte stern en de toppereend, zo stelt de Commissie voor de mileueffectrapportage Windpark Fryslân beschrijft in zijn milieu-rapport dat de hoogte van de turbines mogelijk verhoogd moet worden, zodat vogels er onderdoor kunnen vliegen. Voor de commissie is niet zeker of deze maatregel voldoende is. Windpark Fryslân neemt de adviezen over. Bron: Leeuwarder Courant 22/02/2016 Lees het MER-rapport