Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

”Door”
Ondanks alle nieuwe inzichten over de oorzaken van de ecologische problemen in het Markermeer blijft Rijkswaterstaat “doorpersen” met haar plannen voor Luwte eilanden in het de Hoornse Hop. Dat slib niet de veroorzaker is van de ecologische achteruitgang staat inmiddels vast. Dit probleem wordt veroorzaakt door fosfaatgebrek en niet door slib wat al eeuwen in dit gebied op de bodem ligt. Recent wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het Nioz geven aan dat dit probleem zich voordoet in vrijwel alle grote- en kustwateren in Nederland. Vooral de onbalans tussen fosfaat en stikstof zijn hier debet aan. Als remedie wordt in dit onderzoek gepleit voor minder drastische bestrijding van fosfaat in afval water en juist een betere aanpak van stikstof lozing. De onderzoekers verwachten o.m. hiervan herstel van de populatie schaal en schelpdieren, micro-organismen en de visstand (zie “laatste nieuws” www.ijsselmeervereniging.nl 
Persbericht Rijkswaterstaat Grontmij/SWECO maakt ontwerp Luwtemaatregelen Hoornse Hop Rijkswaterstaat gunt ingenieursbureau Grontmij/SWECO het maken van het ontwerp voor de Luwtemaatregelen Hoornse Hop in het Markermeer. De basis voor het ontwerp is het voorkeursalternatief uit het verkenningenrapport van Rijkswaterstaat. Grontmij/SWECO betrekt de belangenorganisaties en omgeving hierbij. Luwtemaatregelen Hoornse Hop Luwtemaatregelen Hoornse Hop is een van de maatregelen om de ecologische conditie van het Markermeer te verbeteren. De ecologie in het Markermeer is decennialang verslechterd en Nederland is (Europees) verplicht er alles aan te doen om dit te verbeteren. Het voedselaanbod voor vogels is sterk teruggelopen. De populaties van spiering en driehoeksmosselen zijn aanzienlijk achteruit gegaan en waterplanten zijn maar in enkele delen van het Markermeer aanwezig. Het aanleggen van golfluwe zones rond het Hoornse Hop bij Hoorn (zogenaamde ‘luwtemaatregel’) moet zorgen voor: helder water door het slib te laten bezinken (golfluwe zones); natuurlijke land-water overgangen door het aanleggen van verondiepingen; verhoging van de natuurwaarden zoals biodiversiteit en soortenrijkdom van zowel flora (variëteit in plantengroei) als fauna (watervogels, vissen, mosselen, enzovoort). De maatregelen zullen bovendien een bijdrage leveren aan de verbetering van de watergebonden recreatie en aan de economische ontwikkeling in de regio. Locatie Volgens het verkenningenrapport (2014) kan de luwtemaatregel Archipel Oost het beste enkele kilometers uit de kust van Hoorn worden aangelegd. In de ontwerpfase is deze locatie, die valt onder de gemeente Lelystad, ook het uitgangspunt van het ontwerp. Samenwerking met omgeving Het ingenieursbureau Grontmij/SWECO gaat binnenkort in gesprek met de belangenorganisaties om de wensen en ideeën te inventariseren. Vervolgens wordt met behulp van diverse deskundigen een afweging gemaakt hoe deze passen binnen de randvoorwaarden van het project. Planning 2016: ontwerpfase 2017: vergunningen traject 2018: start uitvoering
Dat een groot deel van het Markermeer en de Randmeren te kampen hebben met een overvloedige plantengroei en een sterk toenemende waterhelderheid is een tot nog toe onverklaard verschijnsel dat slecht te pas komt in de kraam van Rijkswaterstaat. Een verschijnsel dat overigens ook in veel andere grote wateren te zien is zoals het Haringvliet en de Zuid-Hollandse plassen. De IJsselmeervereniging is uitgesproken tegenstander van nog meer onnodige eilanden in het Markermeer, vooral nu vaststaat dat ze niet zullen opleveren waarvoor ze formeel bedoeld zijn. De indruk ontstaat dat de beruchte eigen dynamiek van Rijkswaterstaat, hier een noodlottige rol speelt en waarvan waterbouwondernemers en de recreatie sector graag gebruik maken.