Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

09-02-2015 - Provincie Noord-Holland reserveert 8,5 miljoen voor versterken Markermeerdijken
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland reserveren 8,5 miljoen euro voor meer kwaliteit bij de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. Daarmee wordt de dijk niet alleen veilig, maar ook mooier. Ook kan er extra natuur en recreatie mee worden gefinancierd. Gedeputeerde Staten hebben voorlopig 5 miljoen euro gereserveerd voor oplossingen voor een veilige dijk, waaraan meer kwaliteit wordt toegevoegd. Een voorbeeld van een mogelijke oplossing voor een veilige dijk is de oeverdijk. Dit is een nieuwe lagere dijk met een flauw talud, die vóór de bestaande dijk in het Markermeer komt. De provincie ziet hierin veel voordelen, omdat de cultuurhistorische waarden van de oude dijk in stand blijven en het kansen biedt voor natuur en recreatie. Verder geeft de aanleg van een oeverdijk minder overlast voor bewoners, bedrijven en recreanten. De overige 3,5 miljoen euro zijn bedoeld voor extra natuur en recreatievoorzieningen langs de hele dijk, zoals een stadsstrand en wandel- en fietspaden. Dit wordt de komende maanden samen met de gemeenten verder uitgewerkt. Het definitief besluit over de provinciale bijdrage wordt rond de zomer van 2015 genomen. Het definitieve bedrag hangt ook af van de bijdragen van gemeenten, recreatieschap Twiske- Waterland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Rijk in geld of slimme oplossingen. De uiteindelijk gekozen maatregelen worden opgenomen in het ontwerp-dijkversterkingsplan, dat naar verwachting in 2016 voor de inspraak ter visie worden gelegd. bron: Provincie Noord-Holland, 04/02/15