Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

08-01-2015 - De toekomst van het IJsselmeergebied; een metropolitane verademing?
De Van Eesteren leerstoel nodigt u uit voor de 1e kennisconferentie
Vrijdag 16 januari 2015 - 10:00-18:00 Nieuw Land, Lelystad - Oostvaardersdijk 113 aanmelden Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, dit kan nog tot en met maandag 12 januari 2015
Drie kennisconferenties De Van Eesteren leerstoel onderzoekt de wisselwerking tussen de stedenbouw en de fysieke condities van het Nederlandse deltalandschap, met name op het waterhuishoudkundige vlak. Het studiegebied is het IJsselmeer in het algemeen en de zone rondom de Houtribdijk in het bijzonder.   In het Deltaprogramma voor het IJsselmeer zijn de doelen omtrent waterveiligheid en zoetwatervoorziening vastgelegd. In de Voorkeursstrategie is beschreven hoe in de periode tot 2050 de waterveiligheid in het IJsselmeergebied en de zoetwatervoorziening voor Noord-Nederland kunnen worden gegarandeerd met een flexibeler peilbeheer. Daarnaast zijn er veel studies verricht naar de noodzaak van ecologisch herstel en de potentie van het IJsselmeergebied als 'Blauw Hart' van Nederland; een 'metropolitane verademing'.   De Van Eesteren leerstoel stelt zich ten doel al deze benaderingen bijeen te brengen en een integrale benadering van stedenbouw en landschapsarchitectuur, ecologie, civiele techniek en watermanagement te ondersteunen.   Hiertoe organiseren we in de periode van begin 2015 tot en met begin 2016 een drietal kennisconferenties. In de kennisconferenties brengen we stap voor stap state-of-the-art kennis vanuit verschillende disciplines bij elkaar. In deze eerste conferentie staat de relatie tussen het Deltaprogramma en het ecologisch systeem centraal. De volgende conferenties zoomen in op de techniek en methodiek van  gewenste en mogelijke ingrepen, en op hun meerwaarde voor de stedelijke samenleving. De kennisconferenties ondersteunen de leerstoel bij het formuleren van relevante opgaven voor ontwerpend onderzoek voor het IJsselmeergebied, gericht op een integraal ruimtelijk-kwalitatief toekomstperspectief. Dagprogramma 10:00 Inloop met koffie en thee 10:30 dhr. Joost Schrijnen (Ruimte voor Ontwikkeling) Welkom en introductie van de dag Deel 1: kader van de kennisconferentie 10:45 Frits Palmboom, Van Eesteren leerstoel TU-Delft Introduceren van de vraagstelling van de dag en de sprekers 11:30 Albert Remmelzwaal, RWS Toelichten van de kaders vanuit waterveiligheid, zoetwaterbeheer, waterafvoer en ecologie, naar aanleiding van het Deltaprogramma IJsselmeergebied 12:30 - Lunch -   Deel 2: kansen en mogelijkheden voor het systeem 13:00 Mennobart van Eerden, RWS Aanreiken bouwstenen voor een robuust en veerkrachtig ecosysteem, naar aanleiding van het rapport 'Een ecologisch perspectief voor het IJsselmeergebied' (RIZA/RWS 2007) 14:00 Gerda Lenselink, Deltares Concretiseren ecologische ambities en bijbehorende maatregelen, naar aanleiding van de studie 'Natuurlijk IJsselmeer: ecodynamische visie IJsselmeer 2100' (Ecoshape/Building with Nature, 2012) 15:00 - Pauze met koffie en thee -   Deel 3: discussie 15:30 Gesprek o.l.v. Joost Schrijnen Reflecties, conclusies, hoe verder? 16:30 - Afsluiting en borrel - Voor vragen kunt u contact opnemen met Saline Verhoeven: C.T.M.Verhoeven@tudelft.nl
Vraagstelling van de dag  Hoe kan de balans verbeterd worden tussen waterveiligheid en zoetwatervoorziening enerzijds en een robuust en veerkrachtig ecologisch systeem anderzijds?   Hoeveel dynamiek wil en kan je hiervoor realiseren in het watersysteem van het IJsselmeergebied?   Wat is daarin de rol van de Houtribdijk?   Welke meerwaarde kan het opleveren voor Nederland?