Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

05-05-2014 - Masterplan IJsselmeer, voorstel voor 3 jaar visverbod
De visstand van IJsselmeer en Markermeer is de laatste tijd dramatisch gedaald. Dat komt vooral door gebrek aan voedselstoffen in het water (fosfaat, fosfor). En door overbevissing, veel visetende vogels en doordat de vis niet meer vrijelijk van het ene gebied naar het andere kan migreren. Rond dit probleem hebben een aantal partijen - soms met tegenstrijdige belangen - samenwerking gezocht om te komen tot een gezamenlijk plan van  aanpak, dat in 2021 zou moeten resulteren in een ‘duurzame’ visserij. “Het Masterplan toekomst IJsselmeer” wordt gedragen door overheid, de visserijorganisaties en de natuurorganisaties.
Het initiatief tot het Masterplan kwam van de provincie Friesland, met een verzoek tot bemiddeling aan de burgemeester van Schagen: mevrouw Marjan van Kampen, die als ex-burgemeester Van Wieringen ruimschoots op de hoogte is van de visserij-problematiek. Er is een werkgroep ingesteld uit een 9-tal instellingen, waaronder de beroeps- en sportvissers, de ‘aangrenzende’ provincies, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en de natuurorganisaties, waaronder stichting Het Blauwe Hart. Deze werkgroep heeft advies uitgebracht in het Masterplan Visserij en Natuur en vraagt staatsecretaris Sharon Dijksma om een reactie. Het Masterplan streeft er naar  om de visstand te verbeteren door 3 jaar de vangst van  schubvis * te verbieden in het IJsselmeer gebied – en daarna over te gaan op een duurzame visserij. Dat is eigenlijk de kern, en de keiharde aanbeveling van het Masterplan. Verder bevat het Masterplan veel verdere aanbevelingen, waarvan kosten noch effecten zeker zijn. Deze onzekerheden leidde tot een paar kritische vragen van Arie Slob (2e kamerlid voor de SGP) aan (natuur staatssecretaris) Sharon Dijksma: “Bent u bereid bij te dragen aan de financiering van een dergelijke warme sanering inclusief een overbruggingsregeling van drie jaar voor de vissers, die hun vergunning houden en hiervoor geld in te zetten uit de opbrengsten van zandwinning en realisatie van windmolens in het gebied en kunt u aangeven hoeveel geld hiervoor nodig is? En: deelt u de mening dat het knelpunt met de visstand op het IJsselmeer meerdere oorzaken heeft en dat deze oorzaken lang niet allemaal worden beïnvloed door de vissers en deelt u de mening dat een belangrijke oorzaak de verandering van de waterkwaliteit is?” De ecologen zijn het er over eens, dat de waterkwaliteit een belangrijke oorzaak is. De vis kon vroeger beter gedijen door de voedselrijke afvalstoffen (fosfaten) in het water. De verminderde visstand is dus voornamelijk te wijten  aan het feit dat het water voedselarmer is geworden. Onder vissers wordt gezegd, dat een 3-jarig visverbod slechts een cosmetische maatregel is. De bond van beroepsvissers is bezorgd hierover. Zij schijven in een pamflet: “in onze laatste trots, de visserijhavens rond het IJsselmeer, is straks niets meer te beleven. Geef gewoon toe dat er veel meer nodig is dan alleen maar drie jaar stilliggen. Vis wil in dit voedselarme water niet meer leven, laat staan groeien. Dat was vroeger wel het geval. Elke viskweker weet dat en strooit.” Lees verder: Masterplan Toekomst IJsselmeer - deel 1 (.pdf - 2144kb)