Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

17-04-2014 - “In een groot deel van het IJsselmeergebied nemen de waterplanten toe”
“De ontwikkelingen in de Veluwerandmeren en de recente uitbreidingen in het Eemmeer, Gooimeer en het Hoornsche Hop zijn sprekende voorbeelden van ecologisch herstel. Waterplanten zijn van cruciale betekenis voor de doelstellingen van ecologie (voedsel, habitat voor vis en ongewervelden) en waterkwaliteit (stabiel, helder water). Van hieruit gezien is herstel van waterplanten een gewenste situatie, maar deze terugkeer heeft ook een keerzijde. Varende recreanten kunnen last hebben van de planten, doordat ze er in verstrikt raken met hun vaartuigen of buitenboordmotoren. Ook zwemmende  recreanten kunnen overlast ondervinden” aldus de rapportage van Deltares.
Een vrijwel allesbepalende factor blijkt de aan- of liever afwezigheid van fosfaat en stikstof (nutriënten) in het water van het IJsselmeergebied te zijn. Ook de komst op grote schaal van de Quaggamossel blijkt van grote invloed voor veel helder water en ontstuimige plantengroei.   Door de beperkte aanwezigheid van nutriënten, chlorofyl en zwevend stof sinds de 80er jaren (waarin de lozing van ongezuiverd water  op de Rijn en de andere water aanvoeren van het IJsselmeergebied fors werden teruggebracht) is de aanwezigheid van populatie van planton en fytoplankton sterk achteruit gegaan en daarmee overigens ook de visstand en de daarbij behorende watervogels. Er blijkt een groot verschil te bestaan tussen de verschillende delen van het IJsselmeergebied als het gaat om diep of ondiep, water met een lange of korte verblijfsduur. Dit verklaart het grote verschil in soorten plantengroei op de divers locaties. Opvallend is, dat in het rapport  nog steeds voor luwte elementen wordt gepleit, om de plotselinge terugval en soorten diversiteit van de plantengroei veilig te stellen. Dat is opmerkelijk omdat niet wordt gesproken over de doorbreking van de compartimentering van het IJsselmeergebied in Markermeer en IJsselmeer, waarvan veel natuurlijker ontwikkelingsprocessen te verwachten zijn. De uitkomsten van deze rapportage sluiten aan bij het algemene beeld dat de natuurlijke verschraling van het IJsselmeergebied duidelijk is veroorzaakt door een zeer sterke afname van fosfaat en stikstoflozingen. Verder dat deze verschraling duidelijk op zijn retour is en autonome herstelprocessen zich duidelijk aftekenen. En dat natuurontwikkelingsprojecten zoals luwte maatregelen en de Markerwadden weliswaar zichtbare natuurgebieden opleveren, maar dat de natuurlijke processen in het IJsselmeergebied van andere orde zijn. Voor het volledige rapport: rapport sturen op watervegetaties (1547kb - pdf)
Rapport Deltares i.o.v. Rijkswaterstaat