Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

02-04-2014 - Zeer geslaagde Algemene Ledenvergadering IJsselmeervereniging
Op zaterdag 22 maart kwamen ruim 40 leden voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de IJsselmeervereniging bijeen in Den Oever. Op het zonnige en winderige Haventerrein werd geanimeerd vergaderd in het sfeervolle restaurant Basalt. De jaarstukken 2013 en de plannen en begroting 2014 werden vastgesteld. Het voorstel voor het huishoudelijk reglement werd door het bestuur teruggenomen nadat een kleine commissie zich had aangeboden dit stuk wat beter te formuleren. Er was veel positief commentaar op de activiteiten van het bestuur en de vrijwilligers o.a. van het “communicatieteam”. Ook werd gepast afscheid genomen van bestuurder Jan Baron en werd in zijn plaats Willem Goudswaard benoemt.
Afscheid Jan Baron:  Jan die na jarenlange zeer noeste arbeid voor onze vereniging een stapje terugdoet om gezondheidsredenen beëindigde zijn bestuurslidmaatschap maar blijft als vrijwilliger en adviseur actief. Jan heeft gedurende lange tijd en op cruciale momenten getoond een wijs maar gedreven bestuurder te zijn. Bovenal is hij een erg aardige man. Bij zijn afscheidstoespraakje herinnerde hij de aanwezigen nog eens aan de integrale Rijksvisie van 2002 waarin de beschermwaardige kwaliteiten van het IJsselmeergebied op bijna poëtische wijze worden weergegeven: Het IJsselmeergebied neemt in Nederland een bijzondere positie in, omdat door de grote oppervlakte een eenduidige ruimte aanwezig is die gekenmerkt wordt door “leegte, sterke beelden in de vorm van water, luchten en beleving van natuurlijke elementen met een indrukwekkende omvang”. En verder: Het begrip openheid bestaat bij de gratie van de afwezigheid van fysieke ruimtelijke begrenzingen, “zowel er omheen als er boven” .“Alle aspecten van de kernkwaliteit horizon worden beschreven aan de hand van niet is, zij bestaan dus bij de gratie van de afwezigheid van iets”.  Laten deze citaten de vaste leidraad zijn voor onze vereniging en tevens voor de Stichting Het blauwe Hart. Aldus Jan Baron, 22 maart 2014. Als nieuw bestuurslid werd Willem Goudswaard uit Harlingen benoemd. Willem sprak in zijn praatje de hoop uit in Jan’s voetsporen te kunnen treden en vertelde nog zeer geïnteresseerd te zijn in de natuur en geologische geschiedenis van het IJsselmeergebied. Ook dit jaar werd er weer een ingediende motie behandeld: dit jaar opgesteld door Jeroen Determan (Amsterdammer en redacteur van IJsselmeerberichten) . Het betrof een voorstel om onderzoek te doen hoe meer jongeren bij het werk van de IJsselmeervereniging betrokken kunnen worden. Enkele leden gaven aan dat dit een nagenoeg onuitvoerbare taak is voor het toch al flink belaste bestuur. Er boden zich echter enkele leden aan om met deze klus aan de gang te gaan en de motie werd aanvaard. De ecologie van het IJsselmeergebied in de afgelopen jaren Het tweede deel van de middag werd besteed aan een buitengewoon interessante lezing van dr. Mennobart van Eerden, Rijkswaterstaat ecoloog, die inging op vele aspecten van de huidige stand van zaken rond de ecologie van het IJsselmeergebied. Daarbij kwamen de meest actuele bevindingen rond de waterkwaliteit, en de gevolgen van de sterk teruggelopen fosfaathuishouding aan de orde. De relaties in de voedselketen van micro-organismen, soorten algen schaal en schelpdieren, vissen en de verschillende soorten watervogels zijn de afgelopen jaren sterk beïnvloed door o.a. de sterk teruggelopen fosfaten door zowel afvalwaterzuivering als lozingsvoorschriften voor de agrarische sector.     Daarnaast gedraagt het slib (dat sinds eeuwen in de delta aanwezig is) zich anders. Door de aanwezigheid van de Houtribdijk erodeert het van de Noord-Hollands kust en hoopt het zich op voor Lelystad. Omdat deze schat aan informatie hier niet even samen te vatten is komen we hierop nog uitvoerig terug in de IJsselmeer Berichten van begin mei van dit jaar. Alles bijeen een zeer geslaagde bijeenkomst! Bijlage: Jaarplan IJsselmeervereniging 2014
Willem Goudswaard Jeroen Determan Mennobart van Eerden