Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

09-09-2013 -
 Monnickendam, 9 september 2013.    In de uitslag van een bindende ledenraadpleging steunen 2/3 van de stemmers de - tijdens de laatste ledenvergadering ingediende - motie van Herman Verheij, die het bestuur oproept zich tegen het plan Marker Wadden te keren. In zijn motie acht Verheij het plan strijdig met de belangrijkste kernwaarde van het IJsselmeergebied: het grote open water. Niet blij. Naar verwachting zal deze nieuwe koers van de IJsselmeervereniging niet met vreugde worden begroet bij de vereniging Natuurmonumenten. Ook de samenwerkingspartijen in stichting het Blauwe Hart blijken grote moeite te hebben met de zeer duidelijke ledenuitspraak van onze vereniging in dit dossier.
Natuurmonumenten bracht in februari 2012 een plan naar buiten om kunstmatige slibeilanden aan te leggen in het noordoostelijke deel van het Markermeer. Doel van dit ambitieuze plan is het versterken van de natuur van het gebied door een deel van het slibprobleem op te lossen en een grootschalig moeras-natuurgebied te creëren. Dit plan is bekend onder de naam Marker Wadden. Het bestuur van de IJsselmeervereniging zag Marker Wadden als een kans om meer draagvlak bij een groter publiek te creëren voor de natuurwaarden van dit gebied en zag het als een mogelijkheid om de natuurlijke kwaliteiten te verhogen. Mede hierdoor zou het Markermeer behoed kunnen worden tegen de plannen voor stedenbouw en windturbines. Het was tevens de bedoeling van het bestuur om mee te kunnen praten met de bedenkers over een verbeterde uitvoering met het doorlaatbaar maken van de Houtribdijk (Enkhuizen/Lelystad).
Leden IJsselmeervereniging spreken zich uit tegen het Plan Marker Wadden van de vereniging Natuurmonumenten.
Tijdens de ledenvergadering in april 2013 diende Herman Verheij een motie in waarin hij afstand neemt van dit plan en het bestuur vraagt in haar acties het plan te bestrijden. Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen in deze kwestie mee te beslissen werd besloten tot een bindende ledenraadpleging. Motie aangenomen. Tot grote tevredenheid van het bestuur reageerden er van de ruim 1300 leden 210, met soms uitgebreid gemotiveerde stemmen. Ongeveer twee derde stemde voor de motie en een derde steunde het bestuursstandpunt, waarmee de motie werd aangenomen. In de bestuursvergadering van 27 augustus jl. werd dit vastgesteld en besloten de motie uit te voeren door o.m. een bezwaar in te dienen tegen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad en tevens in de nog te voeren MER-procedure een kritische zienswijze in te dienen. Doorlaatbare dijken. Het bestuur van de IJsselmeervereniging blijft op het standpunt dat naast het behoud van de kernwaarde van het open water, het herstel van het estuariene karakter het IJsselmeer en Markermeer het uitgangspunt moet zijn voor de opstelling van de vereniging t.o.v. natuurontwikkelingsplannen. Hierbij zijn de doorlaatbaarheid van de Houtribdijk en de Afsluitdijk - in enigerlei vorm - zeer belangrijk voor de vrije migratie van planten en dieren en de natuurlijke afvoer van slib. Een gewijzigde vorm van het plan Marker Wadden kan deze oplossing voor de Houtribdijk naderbij brengen. Dat zal dan ook een rol spelen bij de opstelling van het bestuur in het te voeren overleg met Natuurmonumenten en in de te voeren (ruimtelijke ordening) procedures. Bijlage:  Samenvatting van de reacties (63kb .doc) of  (275kb .pdf)