Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

17-04-2013 -
Tijdens de goed bezochte Algemene ledenvergadering van 23 maart j.l. in Monnickendam ontstond mede naar aanleiding van een motie van Herman Verheij een pittige discussie over het plan “Marker Wadden” van Natuurmonumenten. Herman nam duidelijk afstand van het standpunt van het bestuur dat het plan van Natuurmonumenten steunt. Het Markerwaddenplan behelst de aanleg van een groep eilanden en lagunes ten zuiden langs de Houtribdijk (“de dijk Enkhuizen/Lelystad”).  
Daarbij wordt het overtollige slib uit het diepere gedeelte van het Markermeer middels een “moddermotor” in daarvoor aangelegde atollen gepompt: hierdoor wordt het slib opgeruimd en ontstaat een “vogelparadijs” van ongekende grootte. Herman Verheij stelt dat het plan indruist tegen alles waar de IJsselmeervereniging altijd heeft gestaan en nu nog staat, namelijk het versnipperen van de grote open ruimte van het IJsselmeergebied met eilandjes en dammen; het aanleggen van natuur waar al natuur is, die met rust gelaten moet worden. Volgens Herman zou de IJsselmeervereniging juist in het geweer moeten komen tegen dit plan, in plaats van het te steunen. Het bestuur van de IJsselmeervereniging ziet wel wat in het plan omdat daarmee de bestemming van het gebied definitief “natuur” wordt en met een toevoeging aan het plan, doorlaat openingen in de Houtribdijk binnen bereik komen. De opstellers van het plan van Natuurmonumenten zien die toevoeging wel zitten. Het is overigens nog maar heel kort geleden dat plannen voor grote windturbine parken, wooneilanden en wegverbindingen voor het Markermeer met grote stelligheid werden gerepresenteerd. In het komende nummer van IJsselmeerberichten dat begin juni verschijnt, zullen de leden gevraagd worden zich over deze kwestie uit te spreken. Dat kan dan weer via de website of met een stembriefje. Herman Verheij en zijn medestanders worden in de gelegenheid gesteld om hun standpunt in IJsselmeerberichten verder toe te lichten.
IJsselmeervereniging houdt ledenraadpleging over het plan “Markerwadden” van Natuurmonumenten.