Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

13-04-2013 - Ontwerp Rijksbeleid Windturbineparken ontziet IJsselmeergebied niet
Op 28 maart is de lang verwachte Rijksstructuurvisie Wind op het land verschenen. Het definitieve ontwerp wijkt in zoverre van eerdere (losse) plannen af, dat geen windpark gepland staat midden in het Markermeer. Dat is te danken aan de Provincie Flevoland die heeft aangedrongen op het vrijwaren van het Markermeer van grootschalige windparken. Dit op grond van allerlei bezwaren die te maken hebben met beroeps- en recreatievaart en met het uitzicht vanaf het land. Tenslotte is er op het land genoeg ruimte om de eigen doelstelling op het gebied van duurzaamheid te halen. Ook zouden windmolenparken in het water niet goed zijn voor de natuur en zou het veel geld kosten om die natuur daarna weer op orde te brengen. (publicatie 3 april 2013)
Nu staat er een grootschalig windpark gepland op de Houtribdijk aan de IJsselmeerkant daarvan. Dat is overigens net zo schadelijk voor de natuur en het zicht vanaf het land. Daarover moet maar eens goed gepraat worden het Provinciebestuur, per slot van rekening zegt dat bestuursorgaan toch zelf dat er voldoende ruimte is op het land. De door de provincies aangedragen locaties voor windturbineparken leveren volgens het kabinet veel te weinig plaats op om de rijks doelstellingen op het gebied van windenergie te behalen. Zij krijgen hun huiswerk terug. Is na deze ronde nog een onvoldoende dat grijpt het rijk het initiatief en wijst locaties aan. Overigens is de locatie Houtribdijk toch wel pikant. In haar uitspraak van 8 februari 2012 inzake het windpark Noordoost Polder, stelt de Raad van State dat plaatsing van windturbines op deze dijk ongewenst is zoals in de Nota Ruimte is aangegeven. De Raad van State gebruikt deze opstelling mede als onderbouwing van haar uitspraak. De Raad versterkt dat standpunt tevens door te onderstrepen dat de politiek destijds besloten heeft alleen langs de randen van het IJsselmeergebied windenergie toe te staan en dus niet langs de Houtribdijk. Lees verder voor kamerbrief (70 kb, pdf) en de nota  Ontwerp rijksbeleid windturbineparken (9281 kb, pdf groot)