Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

10-09-2012 - Verslag uitreiking ir. Marten Biermanprijs aan Urk Briest
Zaterdag 8 september, een zonovergoten dag op een van activiteiten bruisend Urk, werd voor de tweede maal de ir. Marten Biermanprijs uitgereikt en deze keer aan URK Briest. Zo heet het actiecomité van de Urker bevolking dat heeft gestreden tegen de komst van het grootste Nederlandse windturbinepark langs de dijk van de Noordoostpolder.   Voor de actiefste leden: Leen van Loosen, Lucia de Vries (die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn), Tiemen Roos en Geert Snijder was er een glazen kunstwerkje en een oorkonde met de tekst: “Voor haar creatieve, vasthoudende en moedige strijd voor het behoud van het eeuwenoude open Landschap op en rond het voormalig eiland Urk, kennen de ledenvergadering en bestuur van de IJsselmeervereniging de twee jaarlijkse ir Marten Biermanprijs toe aan de leden van de actiegroep Urk Briest.”   (foto: actiecomité Urk Briest met ir. Marten Bierman)    De Ir. Marten Biermanprijs werd in 2010 ingesteld als afscheidscadeau voor de vertrekkend voorzitter van de IJsselmeervereniging Marten Bierman en wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon, instelling of een groep die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het landschap en de natuur en de cultuur historische waarden van het IJsselmeergebied. Eerder ging de prijs naar aan de actiegroep de Kwade Zwaan voor haar verzet tegen een slibdepot in het Markermeer en de komst van de buitendijkse wijken van Almere.   De strijd tegen windturbinepark nog niet verkeken. Ook dit jaar werd de prijs uitgereikt door Marten Bierman zelf, die er in zijn toespraak uitgebreid op in ging, dat de strijd van Urk tegen de windmolens nog lang niet verkeken is. Het ziet er misschien in eerste instantie naar uit dat Urk Briest, tezamen met vele anderen, strijdend ten onder gaat in haar verzet tegen de komst van de ruim 80 megawindturbines in het water van het IJsselmeer en op de dijk nabij Urk. Maar volgens Marten Bierman zijn er nog vele mogelijkheden om de strijd voort te zetten. Hij wees met name op het Europese Hof dat om een uitspraak moet worden gevraagd tegen het bouwen van het industriële windturbine park in het Natura 2000 gebied waarin Urk ligt. (foto: ir. Marten Bierman)   In februari van dit jaar besloot de Raad van State de vergunning in het kader van het “Rijks inpassingsplan” niet te vernietigen. Daarmee is een belangrijke slag verloren. Binnenkort zal de procedure bij de Raad van State worden voortgezet op basis van de overlast (geluid en slagschaduw) van de turbines. Later in het jaar zal ook nog een procedure volgen over de gevolgen voor beschermde diersoorten van het mega turbinepark. Met de onverhoopte komst van het turbinepark zal het landschap van het IJsselmeer rond het voormalig eiland Urk, zoals dit sinds de 13e eeuw bestaat , zelfs van veraf een industriële aanblik krijgen. Van belang is dat de ontwikkeling van dit windturbinepark, de opmaat lijkt te zijn voor nog veel meer windturbines in het Natura 2000 gebied dat het IJsselmeer en Markermeer vormt. Omdat deze vorm van verduurzaming van onze energievoorziening slechts een zeer beperkte bijdrage kan leveren en daarnaast een ongekende schade toebrengt aan natuur, landschap en cultuurhistorische waarden van het IJsselmeergebied, sprak voorzitter Jos Teeuwisse de steun uit van de IJsselmeervereniging aan Urk Briest in haar terechte strijd. (foto: Urk zoals het moet blijven) Vaarwel mijn IJsselmeer Tijdens de bijeenkomst werd nog een bewerkt gedicht van Klaas van Urk voorgedragen: Vaarwel mijn IJsselmeer. Het oorspronkelijke gedicht ooit gemaakt door de historische Urker dichteres Mariap van Urk, ter gelegenheid van de afsluiting van de Zuiderzee (“Vaarwel mijn Zuiderzee”) werd in een nu voor de dreigende windturbines aangepast versie voorgedragen onder de titel: “ Vaarwel mijn IJsselmeer”. (foto: Vaarwel mijn IJsselmeer) tekst: Vaarwel mijn IJsselmeer .doc 22kb Na de bijeenkomst werd een ieder in de gelegenheid gesteld om aan de voet van de vuurtoren een schilderij te maken van het weidse en nog ongeschonden uitzicht over het IJsselmeer. En daar werd druk gebruik van gemaakt! (foto: Nu kan het nog - een weidse en ongeschonden uitzicht over het IJsselmeer)
Een hart onder de riem voor Urk: Ir Marten Bierman prijs voor actiegroep URK Briest “….de wieken van de molens, zij went’len kreunend aanstonds dag en nacht. En rusten niet, zij moeten blijven draaien , omdat er opbrengst van ze wordt verwacht.” (uit Vaarwel mijn IJsselmeer)
Urk, zoals het moet blijven.