Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-12-2009 - Buitendijkse plannen Almere
Na het laatste nummer van IJsselmeerberichten (1 oktober 09) waarin we uitgebreid stil stonden bij de plannen voor het Markermeer van de gemeente Almere heeft het kabinet op vrijdag 6 november gereageerd met de zogenaamde Raambrief. Hierin geeft het kabinet aan begrip te hebben voor de wens van Almere om in westelijke richting te groeien (zonodig in het Markermeer) om met Amsterdam een dubbelstad te vormen. Echter de door Almere hierbij als voorwaarde gestelde railverbinding, die zo’n 5 miljard moet gaan kosten zit er niet in. Het kabinet zegde een studie toe van twee jaar om te zoeken naar een betaalbaarder alternatief. Volgens het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving staat echter al vast dat een ov verbinding door het IJmeer nooit rendabel te krijgen is. In hun tegelijkertijd gepubliceerde onderzoek naar de plannen van Almere en Amsterdam stellen zij “zelden zo’n beroerde kosten-batenanalyse te hebben gezien als in dit geval”. De wethouders Adri Duivesteijn (Almere) en Maarten van Poelgeest ( Amsterdam) zijn al blij met de erkenning van het kabinet dat, een westelijke oriëntatie van Almere met een ov verbinding door het IJmeer - welliswaar onbetaalbaar- maar toch een mooie oplossing zou kunnen zijn.  Zie voor een samenvatting van het advies van het CPB en Planbureau voor de leefomgeving Tweede Kamerfracties Inmiddels hebben de diverse kamerfracties er zo hun standpunt over: Het CDA –bij monde van Ger Koopmans- vindt het te gemakkelijk door te gaan met plannen om 60.000 woningen in Almere erbij te bouwen alsof de wereld niet veranderd is. Vanwege de crisis is volgens hem een scherpe analyse nodig of nog wel zo veel huizen nodig zijn. De wens dat nog eens goed na te rekenen leeft ook bij de SP en de VVD. “Zoek wat eenvoudigers, en goedkoper, want vijf miljard voor een IJmeerverbinding is niet te rechtvaardigen” aldus Koopmans. Patricia Linhard van de PvdA is het echter geheel met Almere eens: uitbreiden tot de 5e stad van het land en een IJmeerverbinding met een tunnel. De VVDer Aptroot blijft een voorstander van een dubbeldeksbrug dwars door het IJmeer. Een tunnel vindt hij veel te duur. D66 en Groen links willen juist wel graag een tunnel omwille van de natuur en het landschap. Minister Eurlings stelde nog eens dat het kabinet er geen geld voor heeft gereserveerd en dat een eventuele IJmeerverbinding voor veel minder geld moet.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING