Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

08-10-2009 - Maarten van Poelgeest wed ook op een binnendijks Amsterdams paard
Het buitendijks bouwen voor IJburg 2 en de schaalsprong van Almere is volgens Maarten van Poelgeest niet echt noodzakelijk. Er zijn alternatieven binnen de Amsterdamse gemeente grenzen voor 70.000 extra woningen. Volgens Marten Bierman ( voorzitter IJsselmeervereniging) houdt van Poelgeest al rekening met het mogelijk niet doorgaan van de buitendijkse plannen.  Dromen laten varen... De gemeente Almere heeft een duidelijk signaal afgegeven over de voorgenomen schaalsprong tot 2030 van 60.000 woningen, deels in het Markermeer en het IJmeer: zonder IJmeerlijn geen schaalsprong. Het rijk weet dus waar het op staat. Met die duidelijkheid moeten we blij zijn. Het staat nu vast dat aan het wegzetten van duizenden woningen op maagdelijke grond in de Flevopoldeer een staartje zit. Het mag dan makkelijk en dus goedkoop en snel bouwen zijn, over elke Almeerse nieuwe woning moeten wel de kosten van een peperdure tunnel (of brug) door het IJmeer worden omgeslagen. Door de geisoleerde ligging moet immers aangesloten worden op de centra van werkgelegenheid op het oude land. Dat kan natuurlijk ook wel via de op te waarderen bestaande Hollandse- en de Stichtse brug, maar Almere kiest voor de hoofdprijs. Argument daarvoor is dat het om een kwaliteitsprong gaat : IJ-stad als opmaat naar de dubbelstad Amsterdam-Almere. In dit nummer daarover elders meer. Het rijk heeft bij het wegzetten van woningen echter met meer gemeenten te maken dan alleen Almere. Op het vaste land zijn hetzelfde aantal kubieke meters te bouwen zonder enorme extra bouwkosten voor duur dempen, waterveiligheid en infrastructuur. Helemaal in een tijd van geldkrapte en een stagnerende woningmarkt is de Almeerse optie onaantrekkelijk. Als het tegenvalt moet voor een (veel) kleiner aantal woningen toch die hele IJmeerlijn worden aangelegd en worden die woningen per stuk nog veel duurder. Het tussentijds stilleggen van het werk zou dan wel eens het gevolg kunnen zijn. Wij zien het rijk dit risico nog niet nemen. En al helemaal niet na de jongste optimistische uitlatingen van wethouder Maarten van Poelgeest over de potentiële woonmogelijkheden binnen het amsterdamse grondgebied. De amsterdamse bestuurder meent dat er nog tenminste ruimte voor 70.000 woningen is te vinden op plekken in de buurt van de Arena, Westelijk Havengebied en Amsterdam-Noord. Het aardige hiervan is dat het bouwproces tussentijdse kan worden getemporiseerd, afgerond en er met lokaties kan worden gewisseld. Er is aan te sluiten op bestaande infrastructuur. Bovendien is daarvoor geen aantasting van internationaal beschermd natuurgebied nodig. Van Poelgeest relativeert (onbedoeld?) met zijn uitlatingen niet alleen de noodzaak van duur buitendijks bouwen bij Almere, maar ook bij Amsterdam. Bij die 70.000 woningen zitten namelijk ook de 9.000 woningen voor IJburg II. Die zijn ook zonder IJmeerlijn net als die van Almere erg duur ten opzichte van bouwen op het oude land. Er moet een mosselbank worden verplaatst, land worden gemaakt en waterveiligheid worden gegarandeerd. IJsselmeervereniging en stichting VBIJ zullen dankbaar gebruik maken van Maartens nieuwe perspectieven in de procedures die we tegen de aanleg van IJburg II voeren. Rest de vraag waarom de bestuurder daar nu mee komt. Het kan zijn groene imborst zijn. Maar minstens zo belangrijk is de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Dit informeel samenwerkingsverband van gemeenten reikt inmiddels van Lelystad tot IJmuiden.  Om dat hanteerbaar te houden is een onderverdeling in drie clusters gemaakt: Oost (Almere en Lelystad), Midden (Amsterdam en omstreken) en West (IJmond en Kennemerland). Doel is om samen investeringen van het rijk los te weken voor metropolitaan wonen, werken, toerisme en landschap. Daarbij zal het rijk ongetwijfeld, waar elke schaarse euro moet worden omgedraaid, willen kiezen voor het cluster waar het meeste waar is te krijgen voor dat geld. Als het rijk resultaat gericht kiest zal dat geld dus niet in het water van het IJmeer terecht komen. Maarten mikt dus op meer paarden dan alleen de dure dubbelstad. Almere kan zijn buitendijkse dromen maar beter laten varen... Marten Bierman  
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING