Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

28-09-2009 - Verslag van het ledencongres met foto impressie van het congres
25 april 2009 in Amsterdam Marten Bierman opent de vergadering en constateert dat we in het Marine Etablissement erg veilige locatie hebben en daarvoor danken we de marine. Door Lex van Rootselaar 1. Marten Bierman opent de vergadering en constateert dat we in het Marine Etablissement erg veilige locatie hebben en daarvoor danken we de marine. 2. De voorzitter deelt mee dat ons twee strijdmakkers zijn ontvallen, namelijk Winfried Jansen (die van 1980 tot 1983 voorzitter was en beleidsraad, actieraad en publiciteitsraad instelde) en Co Verkade (van “Boos op Nieuw Oost”). De aanwezigen nemen een ogenblik stilte in acht ter nagedachtenis. 3. Het verslag van de ALV van 19 april 2008 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 4. Het bestuursverslag 2008, zoals gepubliceerd op pagina 14 van IJsselmeerberichten nummer 2 van april 2009, leidt tot twee opmerkingen: Nico Salm maakt bezwaar tegen ons verzet tegen IJburg fase II. De Proeve van IJsselmeerwet komt er niet, omdat waterstaatsjuristen de zin daarvan niet inzagen. Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 5. De jaarrekening wordt uitgedeeld en door Joost Waals toegelicht. De baten verschillen van de begroting door een groot legaat van 16.000 euro en een terugloop van het aantal betalende leden tot 1600. De secretariaatskosten zijn lager dan begroot, omdat we zelfstandiger van LNH opereren. Ten slotte is ook IJsselmeerberichten 2008/3 pas in 2009 uitgegeven. Nico Salm is bezorgd over de hoge kosten van de stichting VBIJ en wil een duidelijker verantwoording van wat we daarvoor terugkrijgen. Gevraagd naar subsidie van de provincie Noord-Holland is het antwoord dat dergelijke subsidies door VBIJ worden gevraagd/verworven. Het dalend ledental noopte ons tot de stap om het “zware werk” samen te doen in VBIJ-verband. Daarnaast wordt veel werk door vrijwilligers gedaan. De financiering van de VBIJ blijft een zorgpunt voor de vereniging. De bedreiging van het IJmeer zou, vanwege de groeiende onvrede daarover, de ledenaanwas moeten stimuleren. Ledenwervingscampagnes zijn de afgelopen jaren niet erg succesvol geweest. 6. Piet Venema en Nico Papineau Salm hebben de administratie gecontroleerd. Zij complimenteren de penningmeester voor de inzichtelijkheid van de administratie. Ook constateert de kascommissie dat de bestuursleden beperkt kosten declareren en spreekt daarover haar waardering uit. De vergadering dechargeert het bestuur bij acclamatie. 7. Er wordt een voorstel voor de bestuursmutaties rondgedeeld en toegelicht. De nieuwe kandidaten (Udo Vroom, George Keet, Kees Kortekaas en Kees Schouten) presenteren zichzelf. De ledenvergadering besluit overeenkomstig het voorstel: Marten Bierman wordt herkozen als voorzitter, maar er wordt nog steeds een opvolger gezocht. Het bestuur is blij dat hij herkozen is, want dat hecht aan zijn inhoudelijke inbreng. Frans Hijmans wordt secretaris en Lex van Rootselaar blijft bestuurslid. Joost Waals treedt af als penningmeester en wordt opgevolgd door Kees Kortekaas. Kees Schouten wordt bestuurslid en redacteur IJsselmeerberichten. George Keet en Udo Vroom, tot nu toe kandidaat-bestuursleden, worden benoemd tot bestuursleden. 8. De begroting 2008 wordt door opsteller, oud-penningmeester, Joost toegelicht. De dekking van de lasten blijft een knelpunt, maar de begroting wordt bij acclamatie goedgekeurd.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING