Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

28-09-2009 - Je ziet ons niet maar we zijn er wel
Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer of Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied; wat is het verschil en waarom die verandering.  Door Frans Hijmans. Tijdens de ledenvergadering op 25 april in Amsterdam waren er wat kritische vragen over de positie van de IJsselmeervereniging in de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied. Waarom besteden we een aanmerkelijk deel van ons verenigingsbudget om 20% bij te dragen in de exploitatie van de Stichting VBIJ. Ik heb het gevoel dat sommige leden toch niet goed door hebben hoe belangrijk de Stichting VBIJ is voor het uitdragen en uiteindelijk op langere termijn realiseren van de doelstellingen van de IJsselmeervereniging voor het IJsselmeergebied. Die doelstellingen, ik noem ze nog maar eens ten overvloede: Bescherming en verbetering van het IJsselmeergebied als ruim, open en multifunctioneel natuur-, scheepvaart- en recreatiegebied. In de Stichting werken we samen met vier andere en in dit geval krachtige partners, die beschikken over uitgebreide staven professionals met wie we uitstekend kunnen samenwerken om ideeën en lange termijn visies te ontwikkelen en de vele bedreigingen welke op het gebied af komen op een deskundige en effectieve manier het hoofd te bieden. De werkwijze daarbij is vooral, dat we beleidsvisies, concrete plannen en rapporten analyseren en becommentariëren en voorzien van tegenargumenten. We proberen op die manier beleidsmakers en beslissers te beïnvloeden. En soms, als redelijkheid en argumenten niet helpen, schakelen we de rechter in. Het orgaan waarin we dat werk doen is de Expertmeeting. Jan Baron, Marten Bierman, George Keet en ik nemen regelmatig of permanent deel aan het werk van de Expertmeeting en we hebben daarin, al zeg ik het zelf een belangrijke inbreng. Maar hoe belangrijk onze inbreng ook is, het is evident, dat wij als kleine vereniging met alleen maar vrijwilligers, nooit de invloed zouden kunnen uitoefenen welke nodig is om onze doelstellingen waar te maken. Daarvoor hebben we een professioneel apparaat en geregelde werkvergaderingen in de Expertmeeting nodig. En daarin leveren we ons aandeel, ook in de vorm van geld. Er is een in het oog springend ”nadeel” van onze samenwerking binnen de Stichting. Als we met ideeën, reacties of acties naar buiten treden, doen we dat niet onder de vlag van de IJsselmeervereniging, maar onder die van de Stichting. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel. Ik geef een paar voorbeelden van belangrijke initiatieven en acties van de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeergebied: In maart 2007 publiceerde de VBIJ de lange termijn visie “Ruim denken voor het “IJsselmeer”, waarin een plan werd neergelegd voor het herstel van een beheersbaar getij op het IJsselmeer. Dit plan kreeg veel aandacht, zij het niet overal bijval. De VBIJ is actief in het overleg over de verbetering en versterking van de Afsluitdijk. Door leden van de expertmeeting zijn de ingediende plannen van deskundig commentaar voorzien. (zie hiervoor ook IJsselmeerberichten april 2009 blz. 12 en 13). We hebben er vertrouwen in, dat onze inbreng meehelpt om de dijk als functioneel waterstaatkundig en infrastructureel te verbeteren zonder allerlei megalomane zaken als grote windmolenparken, woningen e.d. De Stichting VBIJ is actief in het verzet tegen grootschalige buitendijkse woningbouwplannen van Amsterdam en Almere. De stichting besteedt veel geld aan de procedure tegen IJburg2 en de inhoudelijke inbreng bij de ondersteuning van onze advocaat komt vooral van onze voorzitter Marten Bierman. Een rechtstreeks uitvloeisel van de megalomane wonigbouwplannen van Almere is het voornemen in het Rijks Waterplan om Markermeer en IJsselmeer strikt gescheiden te houden en het waterpeil van het IJsselmeer extreem te verhogen. Al om bestaat tegen dit voornemen bij natuurorganisaties, in de watersport en recreatiewereld en in de wereld van de waterschappen veel verzet. De Stichting VBIJ bundelt dit verzet en loopt hierin voorop. De directeur van de VBIJ is er in geslaagd om een groot aantal natuurorganisaties achter één reactie aan de tweede kamer te krijgen. De strijd voor het IJsselmeergebied gaat voort. Wat de IJsselmeervereniging betreft binnen de Stichting VBIJ, want alleen redden we het niet. Je ziet ons niet, maar we zijn er wel.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING