Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

28-09-2009 - Duurzamer en minder duur: interview met Marten Bierman voorzitter
Marten Bierman ziet niets in de uitbreidingsplannen van Almere, omdat de aannames niet kloppen. Zijn alternatieve voorstellen zijn duurzamer en minder duur. Zoals het terugbrengen van stroming in het IJsselmeer. “Verder groeit onze bevolking doordat ouderen langer leven en niet door de aanwas van  kinderen. Dat vergt een heel andere stadsontwikkeling dan Almere voorstelt.” Door: Angèle Steentjes De gemeente Almere wil de komende jaren 60.000 extra woningen bouwen. Om dat te realiseren heeft de gemeenteraad concrete plannen voor gedeeltelijke inpoldering van het IJmeer en voor de bouw van een brug tussen Almere en Amsterdam. Deze plannen worden gekoppeld aan ecologische Angèle steentjes verbeteringen van het Markermeer en IJmeer. Op 9 oktober besluit het kabinet over de groeiplannen van Almere. Stroming terug Onderdeel van de ecologische verbetering is de aanleg van een uitgestrekt oermoeras voor de kust van Lelystad. Naast een gevarieerde natuur zou dit mogelijkheden geven voor kleinschalige recreatie en bebouwing op het water. Marten Bierman, voorzitter van de IJsselmeervereniging, vindt deze oplossing duur en slecht, omdat ze de oorspronkelijke natuur van het IJsselmeer negeert. De oorzaak van het slibprobleem van het IJsselmeer – waardoor veel planten, vissen en vogels verdwijnen – ligt volgens hem in de ‘badkuipconstructie’. Tussen de harde wanden van de oevers klotst het water heen en weer en kan het slib niet worden afgevoerd. “Een moeras is een heel dure oplossing, omdat je veel geld moet steken in de ontwikkeling en het onderhouden ervan.” Biermans voorstel is eenvoudig en goedkoop: breng een beetje stroming terug, zoals er vroeger in de Zuiderzee was en waardoor het slib wordt afgevoerd. “De ingrepen zijn relatief simpel, goedkoop en duurzaam. Maak een opening in de Houtribdijk (de scheiding tussen IJsselmeer en Markermeer) en maak een doorlatende dam van de Afsluitdijk (zoals de Oosterscheldedam). Het slib wordt dan door de stroming afgevoerd, waardoor de situatie voor plant en dier verbetert.” Tegenstanders beweren dat het IJsselmeer hierdoor brak wordt. Onzin, is Biermans commentaar. “Bij de Afsluitdijk ontstaat wel een kleine zoutwatertong, meer niet. Het is zelfs voor vissen alleen maar prettig als de overgang van zout naar zoet water geleidelijker gaat.” Het bezwaar vanuit de agrarische sector dat hierdoor de verzilting van de landbouwgebieden rond het IJsselmeer toeneemt, is evenmin terecht. “Willen zij echt de verzilting tegengaan, dan kan beter het gemaal De Blocq van Kuffeler worden stopgezet, dat het zoutwater zo in het Markermeer pompt.” Bouwplannen  De bouwplannen van Almere kunnen in zijn ogen evenmin genade vinden, omdat volgens Bierman een verkeerde toekomstvisie wordt gehanteerd. De bevolking groeit volgens hem doordat mensen ouder worden en niet doordat er meer kinderen worden geboren. Voor de toekomstige gezinnen zijn de nieuwe huizen in Almere niet nodig en zelfs niet gewenst. “Op dit moment wonen veel ouderen alleen of samen in eengezinswoningen op het ‘oude land’. De komende jaren komen die beschikbaar voor de woningmarkt. Jonge gezinnen gaan liever in de buurt van allerlei voorzieningen wonen, zoals in Kennermerland of de Amstel-Vechtstreek, dan in Almere.” Daarnaast denkt Bierman dat de voorwaarde die Almere stelt voor het realiseren van de uitbreidingsplannen – een goede voorziening voor openbaar vervoer, zoals een brug of tunnel met Amsterdam – funest is. De misvatting is de achterliggende gedachte dat deze infrastructuur zal bijdragen aan de economische ontwikkeling van Almere. “Het effect is tegengesteld. De komst van de TGV in de omringende steden van Parijs leidde ertoe dat de bedrijven naar de Franse hoofdstad verhuisden en dat in de kleinere steden de bedrijvigheid verminderde. In Zeeuws-Vlaanderen zie je een overeenkomstige ontwikkeling. Door de komst van de Westerscheldetunnel sloten bedrijven hun bijkantoren in dat gebied, omdat de verbinding met Middelburg en Vlissingen nu betrouwbaarder is dan vroeger met de veerpont.” Eigen kracht Zelfstandig worden is volgens Bierman een betere oplossing voor Almere dan een satelliet van Amsterdam te willen blijven. “Bestuurders in Almere moeten nadenken over de vraag hoe zij een zelfstandige stad kunnen ontwikkelen, anders dreigen zij een afgelegen buitenwijk van Amsterdam te worden waar niemand graag wil wonen.” Er zijn beslist voldoende mogelijkheden, aldus Bierman. “Na 2011 trekt de arbeidsmarkt weer aan. Mensen kunnen dan meer eisen stellen en een daarvan zal thuiswerken zijn. Ik vind dat Almere op deze ontwikkelingen moet inspelen en vooruitlopen.” Daarnaast vindt Bierman dat het gemeentebestuur moet inzetten op diversiteit van de bevolking. Bijvoorbeeld door erop aan te dringen dat een van de Amsterdamse universiteiten naar Almere komt. Waarom moet Amsterdam twee universiteiten hebben, is zijn retorische vraag. “Inzetten op een veranderende arbeidsmarkt en zorgen voor een grotere diversiteit in de bevolking is volgens mij ook duurzamer en minder duur, net zoals de terugkeer van stroming in het IJsselmeer.”
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING