Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

01-09-2009 - Gemeenteraad Almere boos op rest van de wereld
Als we geen IJmeer-verbinding krijgen, doen we niet mee aan de Schaalsprong met 60.000 nieuwe woningen. Aldus de uitspraak van een bijna unanieme gemeenteraad van Almere in haar vergadering van 2 juli jl. De woordvoerders van de meeste raadsfracties klonken opgewonden en verontwaardigd. Wat was er aan de hand?   Pamflet van Pampus Eerst was er 20 juni. Milieudefensie en het Watersportverbond organiseren het Rondje Pampus. Zo'n tweehonderd boten en bootjes varen op die zonnige zaterdagmiddag een uur lang om het cultuurhistorische monument Pampus. Waterrecreanten willen immers een open IJmeer en zitten helemaal niet te wachten op buitendijkse woningbouw en een brug. Óp het eiland ondertekenen directeuren en voorzitters van 19 maatschappelijke organisaties op het gebied van natuur, milieu, waterrecreatie en cultuurhistorie het Pamflet van Pampus. Zij bepleiten daarin een zorgvuldige omgang met het IJmeer en Markermeer. Zij zijn voor: 1) een aantrekkelijk alternatief met wonen aan het water binnendijks in Flevoland, 2) een verkeersverbinding of openbaar vervoersverbinding die het IJmeer ontziet, 3) versterking van de natuurkwaliteit, de cultuurhistorische waarden en de recreatieve functie van het IJmeer, 4) meer werkgelegenheid in Flevoland zelf, zodat de verkeersdruk tussen Almere en Amsterdam afneemt. Een film over het Rondje Pampus en de ondertekening van het Pamflet van Pampus is te bekijken op de website van Milieudefensie. Uitspraak Noord-Holland  Twee dagen later was het 22 juni. In de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland dient fractievoorzitter Johan Kardol van de ChristenUnie/SGP een motie over het IJmeer en de Schaalsprong van Almere in. De motie is door vrijwel alle partijen medeondertekend en wordt unaniem aangenomen. Heel concreet doet de Noord-Hollandse volksvertegenwoordiging drie uitspraken. Zij spreken als hun mening uit: 1) dat zij het IJmeer/ Markermeer open willen houden, 2) verdere buitendijkse woningbouw in het IJmeer en Markermeer ongewenst vinden, 3) de bouw van een bovengrondse verkeersverbinding door het IJmeer tussen Almere en Amsterdam van de hand wijzen. Zij vragen het dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten) al het mogelijke te doen in het overleg met lokale en regionale partners en het rijk om deze uitspraken te realiseren. De enige kanttekening bij deze unanieme Statenuitspraak komt van de VVD-fractie die het niet eens is met de derde uitspraak. Structuurvisie Almere  Toen werd het 26 juni. Wethouder Duivesteijn van Almere brengt de ontwerp-Structuurvisie Almere 2.0 naar buiten. Daarin stelt het college van burgemeester & wethouders dat de gemeente 60.000 extra woningen wil bouwen voor de buurprovincies Noord-Holland en Utrecht waarvan 6.000 tot 10.000 buitendijks(op het zogenaamde “IJland”) en dat ze een nieuwe openbaarvervoer-verbinding via het IJmeer wil: een brug tussen Flevoland en “IJland”, en vandaar verder in een tunnel naar Amsterdam. Het college van B en W wil met ”IJland” de waterkwaliteit van het IJmeer verbeteren en wil ook 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen scheppen. De ministers Cramer (ruimtelijke ordening) en Eurlings (verkeer) nemen de visie in ontvangst en laten namens het kabinet weten er nog niet uit te zijn of zo'n IJmeerverbinding 'de juiste weg' is en ook de kosten van zo'n IJmeerverbinding (4 tot 6 miljard euro) vinden ze erg hoog. Mooier plan  Vervolgens schrijven op 29 juni de directeuren van de Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieu Flevoland, Milieucentrum Amsterdam en Milieudefensie een opiniestuk in de Volkskrant (van 29 juni) onder de kop: 'Er is een mooier plan voor Almere'. Weinig gebieden in Nederland vertegenwoordigen zo'n scala aan bijzondere waarden als het IJmeer en Markermeer, schrijven de directeuren. Wandelaars, watersporters, vissers maar ook vele diersoorten genieten van dit gebied. Maar het IJmeer en Markermeer hebben wel een forse ecologische oppepper nodig zodat het ook in de toekomst ecologisch bestendig is. 'Dit betekent dat éérst dient te worden geïnvesteerd in natuurontwikkeling om de slibproblematiek te keren en pas als dit ecologische winst oplevert, gekeken kan worden naar meer gebruiksmogelijkheden.' Ecologie, recreatie en unieke woonmilieus kunnen prima in één plan samengaan. Almere heeft volgens de milieudirecteuren genoeg ruimte om de verlangde 60.000 woningen op het land te kunnen bouwen. Er is zelfs voldoende ruimte om het water naar binnen te halen. In Almere Pampus kan zo een nieuw waterwoongebied ontstaan. Een consortium van bouwers is gecharmeerd van deze vorm van binnendijkse woningbouw. 'Economie, mens en natuur zullen daar wel bij varen.' Raadsvergadering Almere En toen werd het 2 juli en vergaderde de gemeenteraad van Almere. Eerst zouden de raadsleden vrijblijvend gaan praten over de ontwerp- Structuurvisie van het college van B en W, maar later besluiten ze het onderwerp tijdens de officiële raadsvergadering te bespreken zodat ze een motie kunnen aannemen. Want daaraan hebben ze grote behoefte. Want de meeste Almeerse volksvertegenwoordigers zijn boos en verontwaardigd. Boos over het groeiende maatschappelijk protest tegen de buitendijkse bouwplannen. Boos op Milieudefensie dat het verzet aanvoert. Boos op de provincie Noord-Holland dat zulke korte metten maakt met de buitendijkse plannen van Almere. Boos op de ministers die niet meteen bij de presentatie van de Structuurvisie met de benodigde miljarden euro's over de brug komen. Trots zijn ze op de prachtig vormgegeven ontwerp-Structuurvisie. Trots zijn ze op hun wethouder Duivesteijn die zulke prachtige plannen maakt. Dus nemen ze een motie aan waarin ze uitspreken: 1) het kabinetsbesluit van 9 oktober over de RAAM-brief te beschouwen als 'toetsmoment voor de raad om tot het besluit te komen al dan niet in te stemmen met de Schaalsprong', 2) te verwachten dat het kabinet zich in zijn besluit uitspreekt voor een eindbeeld van Almere zoals geformuleerd in de ontwerp- Structuurvisie, 3) dat ze een harde toezegging van het rijk willen voor een IJmeerverbinding 'randvoorwaardelijk voor instemmen met de Schaalsprong', 4) het college uit te nodigen zich te blijven inzetten voor een gunstige onderhandelingsresultaat bij het rijk.  Alleen de raadsfractie van GroenLinks stemt tegen de motie. Deze fractie vindt het vreemd dat de andere partijen de nog onbesproken ontwerp-Structuurvisie nu al tot 'de waarheid' verklaren. Overbodig is die motie ook, want rijk en regio weten allang welke voorwaarden Almere aan de Schaalsprong verbindt. 'Daarbij gaat het niet alleen over de IJmeerverbinding maar ook over voorzieningen en economie. Daarover is trouwens niets terug te vinden in de motie.' Achtergrond  Waar ligt het IJmeer, waarom is het zo bijzonder, wat zijn de bouwplannen en wat de alternatieven. Deze en andere informatie en de activiteiten van Milieudefensie leest u op de website van Milieudefensie.
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING