Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

07-07-2009 - Schardam revisited
Het blijkt dat de Watersportvereniging Schardam bij de gemeente Schardam een verzoek heeft ingediend om mee te werken aan de bouw van een fors opslaggebouw. Dat gebouw zou dan geplaatst moeten worden op de plek waar enige containers stonden en welke dienden als opslagruimte. Deze containers stonden bij de ingang van de vluchthaven annex uitwateringskanaal. Het bestuur van de watersportvereniging wil nu een gebouw plaatsen dat moet dienen als opslag en in het resterende deel een instructielokaal en toiletgroep. In feite dus een clubgebouw en dat is strijdig met het bestemmingsplan en om die reden wil de gemeente eerst de mening van de bevolking horen alsmede andere belanghebbenden. Dat is gebeurd door middel van een bekendmaking welke ook in het plaatselijke blad is gepubliceerd. Feitelijke status van het gebied. Het terrein is buitendijks land (vooroever) en heeft grote natuurwaarde. Een zeer groot deel wordt momenteel in beslag genomen door twee campings waarvan gezegd moet worden dat deze volstrekt detoneren met de landschappelijke kwaliteit als overgangsgebied tussen land en water. Tussen het gebied waar de campings zijn gevestigd en dat deel dat tot op heden grote natuurwaarden heeft,( in beheer door staatsbosbeheer), ligt een afwateringskanaal dat tevens als vluchthaven dienst doet. In dat kanaal liggen de schepen van de leden van de watersportvereniging. Deze lagen oorspronkelijk in kiellinie (evenwijdig aan de oever). Destijds heeft de vereniging toestemming gekregen de bestaande beschoeiing te herstellen waarbij de gemeente er van uit ging dat geen uitbreiding van het aantal ligplaatsen zou plaatsvinden. In strijd met de vergunning gebeurde dat toch doordat de schepen in een kleine hoek t.o.v. de oever afgemeerd werden waardoor er meer schepen kunnen liggen. Dat heeft geleid tot een conflict met de gemeente waarop een deel van de overtreding ongedaan is gemaakt. Instructielokaal en jachthaven  Het is de bedoeling dat er instructie gegeven zal worden aan kinderen zodat een mini zeilschool gecreëerd wordt. De vraag is of hiermee geen rookgordijn wordt opgetrokken. Voor zeillessen kan men zich wellicht beter wenden tot de in Hoorn gevestigde zeilscholen. De indruk bestaat sterk dat de vereniging gewoon een clubgebouw wil realiseren waar gegeten en gedronken kan worden. De gemeente heeft tot voor kort nooit de term "jachthaven" gebruikt, nu wel. Die status heeft het echter tot op heden ook nimmer gehad. Het is slechts een afmeermogelijkheid en niet meer dan dat. Als je spreekt over een jachthaven dan heb je niet alleen over ligplaatsen maar ook over voorzieningen zoals toiletten, douches, vuilwateropslag en een beheerder. Dat is er nu allemaal niet. Gezien de pogingen van het bestuur van de vereniging in het verleden, kan zonder meer verwacht worden dat het niet bij het geplande gebouw blijft. Ongetwijfeld zal men met de status van jachthaven telkens nieuwe uitbreidingen willen realiseren. Het bestuur van de vereniging lijkt hieraan voorrang te geven t.o.v. respect voor natuur en regelgeving. Dat blijkt uit meerdere plannen uit het verleden. De IJsselmeer vereniging heeft samen met de VBIJ partners een “zienswijze” bij de gemeente ingediend waar onze bezwaren worden geformuleerd. Brief aan het College van Burgemeester en wethouders
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING