Het IJsselmeer, het grootste zoetwatergebied van Europa. Nederlands grootste verblijfplaats van vogels, internationaal als Wetland erkend en tevens Vogelrichtlijngebied, cultuurhistorisch erfgoed, een schitterend natuurgebied en... de enige nog open plek met vergezicht !
© MK-DATA 2011-2020
Nieuwe website Nieuws Zoeken

1972 - 2020 - al 48 jaar !

18-05-2009 - Agenda bestuursvergadering IJsselmeervereniging
18 mei j.l. 2009,  In de Boomspijker te Amsterdam; aanvang 19.30 stipt.  
1. Opening en vaststelling agenda. 2. Mededelingen a. Afscheid eten Joost: [ Marten ] b. Kosten en afloop schorsingsprocedure IJburg II: [ Marten ] c. Kosten laatste procedure Zuidpolder: [ Jan ] d. Verzoek medewerking “Een dijk van een kust” ahv bijlage [ Frans ] e. Tekening bevoegdheid: [ Frans ] f. Bedanken Marine Etablisement: [ Kees K ] g. WVTTK 3. Financiën: [ Kees K. ] a. Stand van zaken financiën a.h.v. begroting 2009 en stand algemene reserve b. Voorstel voor het zelf voeren van de boekhouding. c. Voorraad goederen 4. Publiciteit, werving en PR: [ Kees S. ]  a. Bespreken notitie b. Voorbereiden volgende uitgave IJsselmeerberichten 5. Congres en Ledenvergadering a. Evaluatie 25 april b. Rekening 25 april: [ Kees K. ] c. Concept verslag van Marie José d. Volgende jaarvergadering (formule en tijd) 6. Procedures IJburg II (voortzetten of niet) 7. Lopende acties   Camping Uitdam   Nijkerkernauw Bureau Habitat ondersteund actiegroep en stichting bij indienen zienswijzen op ontwerp BP  (Frans)   Krabbersplaat  De voorgestelde plannen hebben nog geen formele status. Daarom raadsadres schrijven evt. samen met actiegroep. Stimuleren actiegroep    (Frans)    Windmolens Nes Zaak dient 18 mei    (Jan)    Anbi-status  Voor aanvragen Anbi-status is fiscaal nummer vereist. Formulieren daarvoor inmiddels in mijn bezit    (Frans)    Archief  Opschonen en starten klein lopend archief    (Lex/Jan)    Overleg met ANWB  Vooroverleg vragen met de heer Lagerweg    (Frans/Marten)    8. Verslag bestuur VBIJ 24 april. [ Lex ] 9. Vakanties en waarnemingen 10. Volgende bestuursvergadering 11. Sluiting 10.29.55 uur precies  
OUDE WEBSITE IJSSELMEERVERENIGING